ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Doğrulama

Yeşil Mutabakat

2050 yılına kadar AB’yi karbon emisyonlarının olmadığı ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı modern, kaynak açısından verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip adil ve müreffeh bir topluma  dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme stratejisidir.

Yeşil Mutabakatın Kapsam Alanı Nedir?

Bu mutabakat, sadece AB üye ülkeleri için değil, AB ile siyasal, ekonomik ve coğrafi açıdan ilişkisi bulunan tüm ülkeler açısından büyük bir önem arz etmektedir. AB üye ülkelere ürününü satan firmaları ilgilendirmektedir.

Bunun yanı sıra AB ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantı içerisinde olan kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar da yayınlanan mutabakatın kapsamı alanına girmektedir. Zira, Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB’nin diğer tüm devletler, kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerini de düzenlemektedir.

Yeşil Mutabakatın Amacı Nedir?

Mutabakatın odak noktası daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmaktır; bunun için de atılması gereken adımlara yer vermektedir. AB’nin bu mutabakat ile 2050’ye kadar sera gazı emisyonunu net sıfıra indirmeyi, ekonomik büyümede herhangi bir kaynağa bağlı kalınmamasını ve sadece bir ülke ya da bölgenin değil, tüm dünyanın bir bütün olarak kalkınıp gelişmesini hedeflemektedir.

Yeşil Mutabakatın çevresel hedefine, Avrupa’nın tek başına hareket ederek ulaşması mümkün değildir. İklim değişikliğinin ve biyolojik çeşitlilik kaybının itici güçleri küreseldir ve ulusal sınırlarla sınırlı değildir. AB; komşularını ve paydaşlarını sürdürülebilir bir yolda kendisine katılmak üzere harekete geçirmek için etki alanını, uzmanlığını ve mali kaynaklarını kullanabilir. AB, uluslararası çabalara  liderlik etmeye devam ederek benzer düşüncedekilerle ittifaklar kurmak istemektedir. Ayrıca, diğer  aktörler harekete geçmeye isteksiz olduğunda bile, arz güvenliğini ve rekabet gücünü sürdürme ihtiyacının bilincindedir.

Yeşil Mutabakat Bizleri Nasıl Etkiler?

Avrupa Yeşil Mutabakatı içerisinde en önemli konulardan biri de Sınırda Karbon Düzenlemesidir. Bu düzenleme, sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla AB’ye ihraç edilen ürünlerdeki karbonların fiyatlandırılmasını yani vergilendirilmesini ifade etmektedir. AB, bu düzenleme ile karbon emisyonunun azaltılması konusundaki sorumluluğunu ticari paydaşlarına da aktarmakta ve onların da benimsemesini sağlamaya çalışmaktadır.

Yeşil Mutabakata Uyum İçin Neler Yapmalıyız?

  • Enerji tüketim verilerinin toplanması ve yorumlanabilmesi için veri takip sisteminin oluşturulması
  • İşletmenize yönelik Sera Gazı Envanterlerinin oluşturulması
  • 14064 ve 14067 standartları kapsamında karbon ayak izinin raporlanması
  • Kurumsal karbon ayak izi raporunun bağımsız kuruluşlarca doğrulatılması
  • İhracatı yapılan ürünlerinize yönelik, Ürün Karbon Ayak İzi raporlamalarının yapılması ve yaşam döngüsünün değerlendirilmesi
  • Karbon ayak izi raporlarının yorumlanması ve Sera Gazı Emisyonlarının azaltılması için planların oluşturulması
  • Yukardaki konuları da içeren Sürdürülebilirlik raporlarının oluşturulması